top of page

Privacyverklaring

Als Splash Brussel vzw zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Je hebt recht op inzage, kopie, aanpassing of het wissen van de persoonsgegevens die wij ontvangen hebben. Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit op splashbrussel@gmail.com
 

1.     WAAROM VERWERKEN WIJ PERSOONSGEGEVENS?

Je persoonsgegevens worden door Splash Brussel vzw verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

 • Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van Splash

 • Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

 • Het bekomen van subsidiëring door de overheid
   

2.     WELKE GEGEVENS VERWERKEN WE?

Wij kunnen de volgende persoonsgegevens van je vragen, opslaan, verzamelen en verwerken voor de volgende doelstellingen:

 • Identificatiegegevens : naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail

 • Identiteitsgegevens uitgegeven door overheid : identiteitskaartnummer, rijksregisternummer

 • Persoonlijke kenmerken : geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit
   

3.     WIE VERWERKT DE GEGEVENS?

De gegevens worden verwerkt door bestuursleden of vrijwilligers van Splash Brussel vzw.

4.     VERSTREKKING AAN DERDEN

De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

5.     MINDERJARIGEN

Wij verwerken alleen de persoonsgegevens van personen jonger dan 18 jaar indien deze schriftelijk met toestemming aan ons werden overgemaakt door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger van de minderjarige.

6.     BEWAARTERMIJN

Splash Brussel vzw bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

7.     BEVEILIGING VAN DE GEGEVENS

Volgende passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:

 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;

 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

8.     JE RECHTEN OMTRENT JE GEGEVENS

Je hebt recht op inzage, kopie, aanpassing of het wissen van de persoonsgegevens die wij ontvangen hebben.  Via het hoger vermeld email adres kun je hier ons hiervoor contacteren.

Tevens kun je bezwaar indienen tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.

Ook heb je het recht om de verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in jouw opdracht direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

9.     KLACHTEN

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen.

Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA):

Drukpersstraat 35

1000 Brussel

https:// www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

10.            WIJZIGING PRIVACYVERKLARING

Splash Brussel vzw kan de privacyverklaring steeds wijzigen. De laatste wijziging gebeurde op 18 mei 2018.

bottom of page